منطق - latches 2635 توکي
حافظه 54487 توکي
pmic - څارونکي 44915 توکي
تخصصي ics 8143 توکي
Top